В средата на април тази година Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., бе изменено и допълнено с Постановление № 71 от 16.04.2020 г.

ВЪПРОС: „Прилага ли се пропорционалност спрямо минималните осигурителни прагове на работниците и служителите при едностранно установено от работодателя непълно работно време, предвид новия чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, за периода на обявено извънредно положение?“

Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица.

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените до момента компенсации по реда на Постановление № 55 на Министерски съвет от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите през периода на обявеното извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), като тя ще се прилага до отмяна на извънредното положение.

Виж още статии...