Възможността за изплащане на компенсации на работниците и служителите през периода на обявеното извънредно положение е предвидена в § 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), като тя ще се прилага до отмяна на извънредното положение.

С § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание (ЗМДПВИП), (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09.04.2020 г.), бяха направени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., в сила от 03.01.2020 г.). Тя заменя действащата преди това Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, която се отменя.

На основание чл. 37, ал. 5, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите, считано от 16.03.2020 г., Националният осигурителен институт (НОИ) въвежда спешни мерки.