С разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) в редакцията от 2003 г. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е създадено юридическо задължение по отношение на държавните служители за спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. По отношение на работещите по трудово правоотношение в държавната администрация, задължението за спазване на правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация е въведено с чл. 107а, ал. 6 от Кодекса на труда (нов - ДВ, бр. 95 от 2003 г.), сега ал. 21 на чл. 107а КТ.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09.04.2020 г.) бяха направени допълнения в Закона за държавния служител (ЗДСл) в две области - възлагане на работа в домашна среда на държавните служители (чл. 51а ЗДСл) и ползването на платен или неплатен отпуск за някои категории държавни служители (чл. 64а ЗДСл).

Съгласно чл. 81а, ал. 3 от Закона за държавния служител (ЗДСл) преди заемане на длъжност, обявена в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация, се извършва подбор по ред, определен в наредбата за процедурата и начините за провеждане на конкурсите за държавни служители (чл. 10ж, ал. 1 ЗДСл).