В глава XIII на Кодекса на труда и в глава III на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е уредил общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Те са доразвити в множество подзаконови нормативни актове.

Предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация за периода от 14.05. до 14.06.2020 г., във връзка с което започва поетапното възстановяване на икономиката, Инспекцията по труда напомня на работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители при възобновяване на дейността или на част от нея.

В условията на обявеното извънредно положение и на въведените в множество предприятия режими на надомна работа или работа от разстояние, в следващите редове ще припомним какви електронни и административни услуги предоставя инспекцията по труда на работодателите.

Близо 600 сигнала от граждани са постъпили в Инспекцията по труда, считано от 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредното положение в страната, до момента. Това е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период.

Предложената процедура е разработена, с цел да предостави информация на работещите в различни обекти, за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19.

Виж още статии...