Макар и базирана върху нови принципи, уредбата на електронния търговски регистър, представляващ единна база данни в национален мащаб, запази най-важната характеристика на регистърното производство - неговия охранителен характер. Това обуславя и правната природа на производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията за вписване и обвяване на актове в регистъра като охранително.

1. Решения на общото събрание на ООД за предявяване на иск по чл. 145 от Търговския закон (ТЗ) срещу управителя и за назначаване на представител за водене на процеса срещу него (чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ)*