1. Решения на общото събрание на ООД за предявяване на иск по чл. 145 от Търговския закон (ТЗ) срещу управителя и за назначаване на представител за водене на процеса срещу него (чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ)*