Избрано

За приложението на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

1. Съгласно новата редакция на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приета със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 34/09.04.2020 г.), „до отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи“.

Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (ЗПСК)1 забранява на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала да сключват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството.