На 24 март 2020 г. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) беше обнародван в „Държавен вестник“. Законът влиза в сила с обратно действие от 13 март 2020 г. с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването - § 52. В него се предвиждат мерки и действия в различни области за времето на извънредното положение, като макар и пестеливо, ограниченията, заложени в него, обхващат и процеса по принудително изпълнение. Разпоредбите, касаещи изпълнителните производства, нямат обратно действие и се прилагат от влизането в сила на закона - 24.03.2020 г.