Безспорно е, че въвеждането на извънредно положение в страната и предвидените мерки за реакция оказаха директно въздействие върху процеса на възлагане на обществените поръчки.
Разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), който се явява специален спрямо цялото останало законодателство, следваше да се спазват както от възложителите, така и от всички останали стопански субекти в страната.

Временната мярка „спиране на процедурата е извънредна мярка, която може да се иска в производство по обжалване и се налага от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията). Определението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС). Презумирайки нарушения в жалбата, с искането за постановяване на временна мярка жалбоподателят цели спиране на действията по възлагането от възложителя като гаранция, че правата му няма да бъдат накърнени до решаването на спора. По своята същност тя е способ по преустановяване на всякакви действия по провеждане на процедурата за обществена поръчка.