Договори за кредит и други форми за финансиране, предоставени от финансови институции в условията на извънредната епидемична обстановка

За приложението на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Акценти "Търговско и облигационно право"

Подготвителни действия на възложителя за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Задължение за прилагане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни...

Заличаване от търговския регистър на съдружник и управител в ООД - противоречиви практически разрешения

Макар и базирана върху нови принципи, уредбата на електронния търговски регистър, представляващ...

Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (2019-2020 г.)

Измина година от последния ми преглед на практиката на Върховния касационен съд по Павловите...

Макар и базирана върху нови принципи, уредбата на електронния търговски регистър, представляващ единна база данни в национален мащаб, запази най-важната характеристика на регистърното производство - неговия охранителен характер. Това обуславя и правната природа на производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията за вписване и обвяване на актове в регистъра като охранително.

Измина година от последния ми преглед на практиката на Върховния касационен съд по Павловите искове1, а настоящият, като трети поред2, може да бъде наречен вече традиционен. След бурното развитие в употребата на исковете по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и изясняването на редица водещи въпроси във връзка с тях през предходните години, обхванатият с настоящото изложение период може да бъде характеризиран като далеч по-спокоен от гледна точка на постановената практика - и като обем, и като значимост.

Институтът на стопанска непоносимост е актуален в настоящата обстановка на пандемия от COVID-19 и наложените извънредни мерки за овладяването й. Сегашните условия изпълняват изискването за непредвидими обстоятелства по смисъла на закона, а в много сфери пандемията ще има и силно негативен икономически отзвук, който реално ще наруши еквивалентността по договори, сключени преди възникване на извънредното положение.

Виж още статии...