В „Държавен вестник“, бр. 44 от 13.05.2020 г., бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД на ЗЗ). С Преходните и заключителни разпоредби на този закон са направени значителни промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП). Разширено е приложното поле на ЗМДВИП, който ще продължи да се прилага след 13.05.2020 г., и урежда последиците след отмяната на извънредното положение1.

Несъответствие с Орхуската конвенция и противоречие с българската Конституция?
Настоящата статия представя накратко Орхуската конвенция и нейните три основополагащи стълба, присъединяването на Европейския съюз (ЕС) към нея и констатираните проблеми във връзка с достъпа до правосъдие в ЕС.