Преглед на съдебната практика
В практиката често възникват въпроси, свързани с правната възможност за разпоредителни сделки с несамостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, т.е. такива, които не представляват обекти според вещното право.

ВЪПРОС: За времето на извънредно положение, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бяха въведени редица нормативни правила, предвиждащи изменение на съществуващия ред за упражняване на права в гражданския оборот. Във връзка с изложеното имам следните въпроси:

Чл. 97. Когато чужда вещ е присъединена като част към главна вещ по такъв начин, че не би могла да се отдели без съществено повреждане на главната вещ, собственикът на тази вещ придобива правото на собственост и върху присъединената част, при задължение да обезщети нейния собственик.
Чл. 98. Принадлежността следва главната вещ, ако не е постановено или уговорено друго.

Законът за мерките срещу изпирането на пари1 (ЗМИП) създаде режим, който цели недопускане на средства, придобити от престъпна дейност в икономиката на страната. Възможностите за това са различни - закупуване на недвижима собственост, депозити в банкови сметки, инвестиции в капитал на търговски дружества и др.

Виж още статии...