1. Уредба на спиране на давността съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците1 (ЗМДВИППП)

Избрано

1. С наближаването на края на срока на действащото в страната извънредно положение1 бе поставен въпросът дали действието на част от уредените със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.02.2020 г.

Преглед на съдебната практика
В практиката често възникват въпроси, свързани с правната възможност за разпоредителни сделки с несамостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост, т.е. такива, които не представляват обекти според вещното право.

ВЪПРОС: За времето на извънредно положение, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бяха въведени редица нормативни правила, предвиждащи изменение на съществуващия ред за упражняване на права в гражданския оборот. Във връзка с изложеното имам следните въпроси:

Виж още статии...