Настоящата статия има за цел да изследва приликите и разликите между договора за доброволна делба и договора за разпределение на ползването между съсобственици. Ще бъдат разгледани характерът и правната природа на двата договора, тяхната непосредствена цел, както и въпроси, свързани с изпълнението и неизпълнението им. В хода на изложението ще бъде разкрита по-голямата гъвкавост на договора за разпределение на ползването, дължаща се отчасти и на липсата на особени правила, които да го уреждат. В уводната част ще бъдат разгледани накратко приликите между двата института, за да илюстрират впоследствие и многобройните им разлики.