Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи решението на общинската служба по земеделие (ОСЗ) може да бъде обжалвано пред съответния районен съд. В съдебната практика се споделят различни становища относно компетентността на районния съд, когато същият отмени отказ на ОСЗ за възстановяване правото на собственост.