Според разпоредбата на параграф 12, ал. 1, т. 6 от ПЗР на Закона за изменение на Закона за здравето и променения с нея чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., до два месеца след отмяна на извънредното положение министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, които са предоставили под наем или за ползване имоти - държавна собственост, може да приемат решения, съответно до издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

1. В ДВ, бр. 44 от 04.06.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИД на ЗДС), с който са въведени редица промени в ЗДС в частта му относно реда за принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди.