Електронната търговия навлезе в последните години с бързи темпове в стопанския оборот. Появяват се различни форми като опити за разширяване на приложното поле и повишаване ефективността от дейността. Наред с най-разпространените форми на електронни магазини, вече се появяват електронни молове и електронни аукциони. Електронните магазини показаха вече своите предимства, доколкото ги имат, но все още има въпроси, които търсят своето решение. В общи линии те са свързани с особеностите на е-магазините, специфичния ред за документиране на продажбите, приходите и разходите.

Невнесеният капитал е онази част от регистрирания основен капитал, която не е внесена реално от собствениците във вид на парични или непарични вноски към отчетната дата.

Във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 Народното събрание, по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, въведе извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. В резултат на така създалата се ситуация, в „Държавен вестник“, бр. 28 от 24.03.2020 г., бе приет и обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., с който се променят някои от сроковете, пряко засягащи счетоводното и данъчно отчитане на предприятията.

Данъчно третиране на „новите сгради“ и „подобренията“ по реда на ЗДДС
До края на 2019 г. доставки, които отговаряха на определението на т. 5 от § 1 на Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за „нови сгради“, се третираха като облагаеми доставки за целите на закона.

Определянето на срока на лизинговия договор е съществена приблизителна оценка при прилагането на МСФО 16 Лизинг. При определяне на срока на лизинга предприятието трябва да прецени дали е достатъчно сигурно да използва опции за удължаване или опции за предсрочно прекратяване. Тази преценка е важна, тъй като засяга сумата, отчетена първоначално като пасив по лизинга и свързания с него актив с право на ползване.