1. Когато до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер, съгласно декларираното.

Относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).