В Дирекция „ОДОП“ е постъпило запитване с вх. № 07-00-65 от 23.03.2020 г., препратено ни по компетентност от Държавен фонд „Земеделие“, в което са поставени въпроси, свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ.

Въпросите, свързани с данъчното третиране на доходите, получавани от физическите лица - земеделски стопани, под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) и от държавния бюджет, са едни от най-често поставяните в практиката. Ето защо настоящият материал разглежда отново тази тема, като дава отговор на някои важни въпроси.

При попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. вече е възможно да се използва новата електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП) и данните в декларацията да бъдат предварително автоматично попълнени.

На 28.02.2020 г. изтече срокът за подаване в Националната агенция за приходите (НАП) на:
- Справката за изплатени през 2019 г. доходи по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от предприятия и самоосигуряващи се лица, платци на съответните доходи1, както и на новата