В бр. 25 на „Държавен вестник“ от 20.03.2020 г. бе обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (ПИДППЗДДС). Той влиза в сила от деня на обнародването му. Основната част от въведените нови положения са свързани с промените в ЗДДС, в сила от началото на 2020 г., отнасящи се до вътреобщностните доставки и придобивания и най-вече с въведения нов режим на складиране на стоки до поискване от клиента, регламентиран с чл. 15а от закона. По-долу ще представим някои от по-съществените изменения и допълнения в ППЗДДС, в сила от 20.03.2020 г.

Относно мястото на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни.

Въпреки, че вече изминаха 13 години от влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), респективно от присъединяването на страната ни към Европейския съюз, все още има немалко случаи в стопанската практика, които затрудняват счетоводителите в приложението на законовите разпоредби.

В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) корекциите на данъчен кредит, регламентирани с чл. 184-192 от Директивата за ДДС, се съдържат в чл. 78-79б. От началото на 2020 г. в чл. 78 ЗДДС фигурират още две конкретни хипотези, при които е указано кое е лицето, което трябва да извърши корекции, когато с оглед нормите на чл. 79, 79а и 79б ЗДДС се налага тяхното осъществяване.