С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. в извънреден брой 34 на „Държавен вестник“ от 09.04.2020 г.) се увеличи повече от два пъти размерът на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т. нар. „несеквестируеми доходи“.

В „Държавен вестник“, бр. 28 от 24.03.2020 г., беше обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП). Съгласно § 52 от Преходните и заключителните разпоредби на закона (ПЗР), той влиза в сила от 13.03.2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25-31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., във връзка със срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и материалните данъчни закони.

С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. в извънреден брой 34 на „Държавен вестник“ от 09.04.2020 г.) се увеличи повече от два пъти размерът на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т. нар. „несеквестируеми доходи“.