Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИДЗЗ - обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.), считано от 14.05.2020 г., бяха приети изменения и допълнения в редица...

Акценти "Счетоводство, данъци и право"

По някои въпроси на делегирането и заместването

В административното право са известни два способа за учредяване на вече придобита от един орган...

Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство

Електронната търговия навлезе в последните години с бързи темпове в стопанския оборот. Появяват се...

За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определяне на данъчните задължения в такива ситуации

На занимаващите се с ДДС лица е добре известно, че в закона съществува една основна хипотеза за...

Невнесеният капитал е онази част от регистрирания основен капитал, която не е внесена реално от собствениците във вид на парични или непарични вноски към отчетната дата.

Електронната търговия навлезе в последните години с бързи темпове в стопанския оборот. Появяват се различни форми като опити за разширяване на приложното поле и повишаване ефективността от дейността. Наред с най-разпространените форми на електронни магазини, вече се появяват електронни молове и електронни аукциони. Електронните магазини показаха вече своите предимства, доколкото ги имат, но все още има въпроси, които търсят своето решение. В общи линии те са свързани с особеностите на е-магазините, специфичния ред за документиране на продажбите, приходите и разходите.

В началото на май тази година Национална агенция за приходите направи разяснения относно възстановяването и прихващането на надвнесен корпоративен данък, по повод постъпили запитвания от страна на данъчно задължени лица, които се изразяват в следното:

Виж още статии...